Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 30 maart 2014

Kansen

KANSEN IN CRISISTIJD

We zijn blij dat u de verkiezingsstandpunten van D66 Aa en Hunze leest. Dat u de tijd en moeite neemt om u te verdiepen in de plannen en ideeën van D66.

D66 treedt aan met een deels ervaren, deels nieuwe lijst. Er is ruimte voor nieuwe ideeën en wij willen een frisse wind in de raad laten waaien waarin de meeste raadsleden elkaar al jaren kennen. Wij willen discussiëren met open vizier over de toekomst van onze gemeente. We gaan uit van kansen in plaats van onmogelijkheden. Zo laat ons programma zich ook lezen: het is deels herkenbaar D66-geluid en het bestaat deels uit nieuwe ideeën en wensen voor onze gemeente.

D66 stelt de mens centraal: vrij, gelijkwaardig en mondig. Wij streven naar een democratische, duurzame en open samenleving, waarin vrijheid en zelfstandigheid even vanzelfsprekend zijn als sociale samenhang. Een samenleving waarin burgers verantwoordelijk zijn voor hun omgeving. Een omgeving waarin werk, persoonlijke ontwikkeling, vrije tijd en zorg goed te combineren zijn. Samen leven doe je zelf!

‘Think global, act local’ is het motto van D66. Sta open voor de grote wereld maar wees ook actief op lokaal niveau. Politieke betrokkenheid bij plaatselijke omstandigheden en belangen zijn minstens zo belangrijk een intensieve relatie met Den Haag. We streven ernaar om een balans te vinden tussen lokale belangen en een ideële wereldbeschouwing. Hier op onze website kunt u meer lezen over onze plannen en ideeën voor de raadsperiode 2014 – 2018.

D66 bedrijft praktische en resultaatgerichte politiek vanuit haar idealen, zonder blauwdrukken of dogma’s. We denken graag na voordat we beslissen. D66 streeft ernaar dat mensen hun eigen keuzes kunnen blijven maken. We willen sociale doelen bereiken met liberale middelen. Dat is ons democratisch perspectief, dat noemen wij sociaalliberaal. D66 gaat bij al haar lokale standpunten uit van de richtingwijzers van de partij:

 • vertrouw op de eigen kracht van mensen
 • denk en handel internationaal
 • beloon prestatie en deel de welvaart
 • streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
 • koester de grondrechten en gedeelde waarden

Dit zijn de concrete ambities van D66 voor 2014 – 2018 en de langere termijn. Wij hopen op uw steun om samen te werken aan een groen en democratisch Aa en Hunze.

En nu vooruit!

Doe mee!

 

Goed onderwijs

Onderwijs biedt de beste garantie voor verdere ontwikkeling zowel op persoonlijk, maatschappelijk als economisch gebied. Onderwijs verdient daarom volgens D66 topprioriteit. Investeren in onderwijs levert op de langere termijn meer waarde op dan het kost. Met leraren die het beste uit zichzelf en hun leerlingen halen. Het is dé manier om te zorgen voor economische groei, integratie, emancipatie en zelfbewustzijn. Juist in deze tijd van economische crisis blijft investeren in onderwijs van groot belang voor de aanpak van de stijgende (jeugd)werkloosheid. Ook is het van belang dat er mogelijkheden beschikbaar blijven voor extra scholing van leerkrachten en teams.

Vroeg- en voorschoolse educatie en basisonderwijs

Plannen voor verdere uitvoering van vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) voor kinderen jonger dan 4 jaar om taal- en onderwijsachterstanden te voorkomen of weg te werken, zijn de afgelopen periode uitgerold. Binnen het kader van een brede school is dit zeer goed mogelijk. In zo’n school gaan onderwijs, welzijn, cultuur, sport en zorg samen met hoogwaardige kinderopvang en ouderparticipatie. Kinderen krijgen zo meer mogelijkheden en uitdagingen aangeboden, waardoor de ontwikkelings- en onderwijskansen van het kind worden vergroot. Wij zullen de verdere uitvoering van VVE in onze gemeente kritisch volgen.

Binnen de stichting PrimAH wordt binnen onze gemeente basisonderwijs verzorgd voor 15 scholen. Daarnaast zijn er twee christelijke scholen en een samenwerkingsschool. De gemeente speelt als subsidiegever een belangrijke rol.  Stichting PrimaH is verantwoordelijk  voor de kwaliteit van de scholen. Transparantie van resultaten is belangrijk. D66 zal er op toezien dat de gemeente de kwaliteit van het onderwijs en de aansluiting met VVE actief bewaakt en indien nodig Stichting PrimAH aanspreekt op haar verantwoordelijkheid.

Scholen moeten niet te groot, maar ook niet te klein zijn. Basisscholen met te weinig leerlingen zijn per leerling drie keer duurder dan een gemiddelde school. Met de kwaliteit is meestal niets mis. Voor kleine scholen moet het daarom aantrekkelijker worden om te fuseren en samen te werken. Omdat de leerlingenaantallen de komende jaren nog verder teruglopen, komen meer scholen in de gevarenzone. D66 zal elk initiatief tot samenwerking van scholen ondersteunen, bij voorkeur in de vorm van een brede school. De kwaliteit van het onderwijs mag er niet onder lijden. Hierbij moeten we ook óver de eigen gemeentegrenzen heen kijken, zodat optimaal kan worden samengewerkt. Draagvlak en draagkracht zijn daarbij de sleutelwoorden.

Ook zal D66 zich inzetten voor goed schoolvervoer indien kinderen verder moeten reizen.

Plannen passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 moeten scholen een passende onderwijsplek geven aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Per regio moeten scholen dan gaan samenwerken om alle mogelijke soorten leerlingen een passende plek te bieden.

Niet elke gewone school hoeft alle kinderen op te vangen. Binnen het samenwerkingsverband van de regio’s zoeken de scholen een school die dit wel biedt. Scholen kunnen zich specialiseren en onderling afspreken wie welke kinderen het beste onderwijs kan bieden. De zogenoemde rugzakjes worden afgeschaft, het geldt blijft wel beschikbaar, maar gaat rechtstreeks naar de scholen, die het zo doeltreffend mogelijk inzetten. Dit alles vraagt om maatwerk en samenwerking. In een ondersteuningsplan van de school staat onder meer hoe het passend onderwijs wordt ingericht en hoe het geld voor deze extra ondersteuning wordt besteed.

Uiteraard zal dit allemaal veel extra inspanning vergen van de scholen. D66 zal er op toezien dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft, ook voor kinderen die echt speciaal onderwijs nodig hebben. Ook op deze manier willen we voortijdig schoolverlaten voorkomen en verzuim tegengaan.

Vervolgopleidingen

In onze gemeente hebben we één school voor het voortgezet onderwijs, het Nassau College in Gieten.  Een kleine school, een excellente school ook, die een nevenvesting is van het Nassau College in Assen. Voor ons staat het belang van de leerling voorop. D66 is van mening dat de kwaliteit en een breed aanbod van voortgezet onderwijs een hogere prioriteit heeft dan waar de school gevestigd is.

D66 heeft aandacht voor beroepsonderwijs; steeds vaker blijkt dat er een tekort is aan beroepskrachten en technici. Tijdens een vervolgopleiding is praktijkervaring heel belangrijk, de beroepsopleiding moet aansluiten op de arbeidsmarkt. De beschikbaarheid van stageplaatsen blijkt een knelpunt te zijn, ze zijn te weinig beschikbaar waardoor de opleiding niet kan worden afgerond.

D66 wil mogelijkheden bij bedrijven onderzoeken om stageplaats en stageloper beter op elkaar af te stemmen.

 

Natuur en landschap

De Hondsrug, de beekdalen van de Aa en de Hunze, heide- en veengebieden en een gevarieerd agrarisch landschap zijn beeldbepalend en tegelijkertijd ook kwetsbaar. De aanwezigheid van ons  mooie cultuurlandschap en de authentieke dorpskernen maken onze gemeente aantrekkelijk om te wonen en te recreëren.

Het landschap, zowel in geomorfologisch (door de ‘natuur’ gevormd) als in cultuurhistorisch (door menselijk gebruik ontstaan) opzicht, vormt de basis van het toeristisch ‘product’ Aa en Hunze.

Het Hunzedal en het veenkoloniale deel van onze gemeente springen wat minder in het oog, maar bezitten vanwege de cultuurhistorische waarde en het bijzondere landschap een aanzienlijk potentieel voor het toerisme. Er zijn hier al meerdere succesrijke toeristische initiatieven gestart, zowel van particuliere zijde als van overheidswege.

Landbouw

Van oudsher is Aa en Hunze een agrarische gemeente. Kleinschalige landbouw en veeteelt is bepalend geweest voor de vormgeving van het huidige landschap. Ook voor de instandhouding hiervan is voor ons een belangrijke taak weggelegd.

Hoewel in de afgelopen jaren door diverse ontwikkelingen het aantal en de aard van de landbouwbedrijven sterk aan veranderingen onderhevig zijn, vormt de agrarische sector met circa 100 bedrijven nog altijd een factor van belang. Het zijn vrijwel allemaal klassieke gezinsbedrijven, gericht op akkerbouwproducten voor industrie (suiker, aardappelzetmeel) en op veeteelt (melkvee, vleesproductie). Hierbij zien we in toenemende mate nevenactiviteiten, zoals zorgopvang en agrotoerisme. Hoewel het aantal bedrijven terugloopt, blijft het verbouwd agrarisch oppervlak ongeveer gelijk.

In sociaal-economisch opzicht staat landbouw in Aa en Hunze op de tweede plaats; om die reden en vanwege de eerder genoemde relatie tussen landbouw en landschap erkent D66  het belang van een gezonde, dynamische agrarische sector. Gezien de relatie met landschap en recreatie en toerisme, waakt D66 voor de komst van megastallen en voor de negatieve milieu-invloeden door sterke uitbreiding van intensieve veehouderij en door het telen van gewassen met overvloedig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Bestaande bedrijven moeten echter wel de ruimte krijgen om zich te blijven ontwikkelen, zodat de bedrijven kunnen werken aan een levensvatbare landbouw, met aandacht voor dierwelzijn, duurzame voedselproductie en de daaraan verbonden wettelijke eisen.

De rijkdom aan landschappelijke, geologische en cultuurhistorische waarden heeft tegelijkertijd ook een kwetsbaarheid in zich. Door toeristische ‘roofbouw’  kan de aantrekkelijkheid van onze gemeente teloor gaan. Maar meer nog kunnen externe ontwikkelingen zoals uitbreidings- en nieuwbouwplannen, industriële en landbouwkundige bedrijvigheid de toeristische waarde van het landschap en de natuur van Aa en Hunze aantasten.

Gasselterveld

De ontwikkelingen in het Gasselterveld juichen we toe. Een groots opgezet gebied met oorspronkelijke dierlijke bewoners in een natuurlijke omgeving is niet alleen interessant, maar ook een grote impuls voor de werkgelegenheid en de recreatie in onze gemeente.
Daarnaast biedt het ook een mooie kans om te bestuderen of het omliggende onbewoonde gebied aan de westkant van de N34 in de driehoek Gasselte, Papenvoort en Anderen niet kan worden omrasterd. Daardoor zou er een groot stuk natuur ontstaan voor verdwenen grootwild als het hert en het wilde varken. Het Gasselterveld kan zo een geweldige optelsom worden van meerwaarden van de natuur.

Aandachtspunten

In verband met de negatieve effecten op  toerisme en de leefbaarheid in het algemeen maakt D66 zich zorgen over ontwikkelingen als megastallen, mestopslag- en mestverwerkingsbedrijven en de teelt van gewassen met overvloedig gebruik van ontsmettings- en bestrijdingsmiddelen. Zeker  wanneer niet vooraf een objectieve effectmeting en risicoanalyse plaats vindt.

Een ander aandachtspunt is het beheer en onderhoud van natuur en landschap: grote delen van  bos, natuur en landschap in onze gemeente zijn in eigendom en beheer van  Staatsbosbeheer, voorheen onderdeel van het Rijk maar thans deels verzelfstandigd, en van het Drents Landschap en Natuurmonumenten, beide particuliere organisaties. Deze organisaties hebben weliswaar toerisme en recreatie niet als eerste prioriteit in hun doelstellingen, maar er mag van hen wel verwacht worden, dat zij zich van hun brede maatschappelijke betekenis (dus ook voor toerisme en recreatie) bewust zijn. Immers, in aanschaf, beheer en onderhoud van hun bezittingen zijn deze organisaties, met name in het recente verleden, flink geholpen met financiële bijdragen van de (Rijks)overheid.

D66 vindt het daarom noodzakelijk dat terreinbeheerders zoals Staatsbosbeheer en het Drents Landschap nauwer betrokken worden bij en een inbreng leveren aan de ontwikkeling en uitwerking van het toeristisch en recreatieve beleid van de gemeente Aa en Hunze.

D66 wil dat in de gemeente Aa en Hunze bij ontwikkelingen in het ruimtelijk beleid en bij het verlenen van vergunningen in publiek- en privaatrechtelijke sfeer, nadrukkelijk de belangen van toerisme en recreatie meegewogen worden.

Bij de plezierjacht worden dieren door zaken als onervarenheid of jagen in het schemerduister niet goed geraakt, slaan gewond op de vlucht en worden niet (op tijd) teruggevonden. Geschoten dieren zijn heel vaak niet direct dood. Plezierjagers zetten ook wel dieren uit, alleen om erop te kunnen jagen. Het illegaal uitzetten van fazanten komt nog steeds voor en controle hierop is bijna onmogelijk. D66 is tegen de plezierjacht (de jacht als hobby) en pleit daarom ook voor een terughoudend jachtbeleid.

Verkeer

Met de reconstructie van de rotonde in de N34 bij Gieten en vervolgens de verdubbeling van de N33 is de verkeerssituatie in Aa en Hunze drastisch veranderd. De geluidsoverlast in Gieten is toegenomen door deze gewijzigde situatie. Ook in enkele dorpen (Annen, Rolde, Deurze) is er nu extra overlast in de vorm van lawaai, te hard rijden en van sluipverkeer, met name vrachtauto’s.

D66 vindt dat, nu de verdubbeling van de N33 bijna een feit is, de situatie van het sluipverkeer onder de loep genomen moet worden en dat er passende maatregelen worden getroffen om verkeershinder in dorpen te beperken. Het college heeft hierin al een paar beloftes gedaan, wij zullen er op toezien dat deze worden nagekomen!

D66 pleit voor minder verkeersborden in onze prachtige gemeente. Ook de verschillende maximumsnelheden kunnen gestroomlijnd worden. Een goed voorbeeld daarvan is de weg Rolde – Assen, die in december 2013 is aangepast.

 

Toerisme en recreatie

Met ongeveer 800.000 overnachtingen per jaar staat de toeristische betekenis van de gemeente Aa en Hunze als een paal boven water, waarbij ook nog eens vele tienduizenden dagjesmensen uit de wijde omgeving gevoegd kunnen worden. Sociaaleconomisch gezien is het toerisme, samen met de horeca, inmiddels de belangrijkste pijler van onze gemeente; er werken inmiddels twee keer zoveel mensen als in de landbouw!

Het toeristisch kerngebied is het zandgedeelte van Aa en Hunze: de  Hondsrug en het beekstelsel van de Drentse Aa, niet voor niets aangewezen als Nationaal Park. Het lager gelegen veengedeelte is toeristisch gezien in opkomst, vooral voor kleine watersport, toervaart en natuurgerichte recreatie.

Het jaar 2013 was geen geweldig goed jaar voor het toerisme: met name het bezoek aan kampeerterreinen liep terug, een verschijnsel dat zich ook al in voorgaande jaren voordeed. Enerzijds was het zeer koude, onaangename voorseizoen hieraan schuldig, waardoor veel vakantiegangers het zekere voor het onzekere namen en naar warmere oorden afreisden.  Anderzijds moet onder ogen gezien worden, dat lang niet alle recreatiebedrijven up-to-date zijn met hun productontwikkeling en afstemming op de vraag. Gevolg: veel recreatiebedrijven en de daarvan afhankelijke horeca zitten financieel in zwaar weer.

Marktonderzoek, productontwikkeling en promotie van het toerisme in Aa en Hunze zijn in de visie van D66 eerst en vooral de verantwoordelijkheid van de individuele recreatiebedrijven en hun belangenorganisaties, zoals RECRON. De gemeente kan hierin slechts volgend en alleen in facilitaire zin ondersteunend opereren via het recreatieschap Drenthe en het Toeristisch Platform Aa en Hunze. Voor de planologische aspecten van recreatie en toerisme is de gemeente wel verantwoordelijkheid.

D66 pleit voor een prominentere rol van het toerisme in het ruimtelijk beleid van Aa en Hunze, waarmee recht gedaan wordt aan het sociaaleconomisch belang van deze sector. Bijzondere vormen van toerisme zoals ruitersport, kleine watersport, naturisme en cultuurtoerisme verdienen naar de mening van D66 ook aandacht. We waken wel voor toeristische ‘roofbouw’  die de aantrekkelijkheid van onze gemeente juist kan verminderen.

De betekenis van Aa en Hunze voor recreatie en toerisme is te danken aan een aantal factoren:

 • De aanwezigheid van enkele grote Staatsbossen, waarin naast bossen ook heidevelden, vennen, recreatieplassen en recreatieve voorzieningen.
 • Natuurreservaten, kleine landschapselementen, een kleinschalig en grotendeels oorspronkelijk agrarisch cultuurlandschap.
 • Kleine kernen en dorpen, die hun oorspronkelijke aanzien en karakter grotendeels hebben behouden.
 • Een uitgebreid en gevarieërd net aan wandel-, fiets- en ruiterpaden, onverharde wegen en dagrecreatieve  voorzieningen.

De toeristische betekenis van Aa en Hunze wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit en de kwantiteit van de publieke voorzieningen (zwembaden, sport- en spelfaciliteiten) en infrastructuur (wegen, paden, routes, ruiterpaden). In de visie van D66 is de hoeveelheid voorzieningen op dit moment niet in het geding, maar zijn de kwaliteit, het beheer en het onderhoud ervan wel punten van zorg. Bezuinigingen binnen de gemeente mogen niet leiden tot kwaliteitsvermindering van toeristisch  Aa en Hunze.

 

Cultuur en kunst

D66 vindt een sterke culturele en creatieve sector een essentiële voorwaarde voor een open, zich ontwikkelende en verbonden samenleving. Cultuur geeft kleur aan de samenleving en heeft daarnaast ook economische waarde. Een bloeiende culturele sector is een reden om ergens te willen wonen en maakt onze gemeente op die manier aantrekkelijk.

Het culturele aanbod binnen onze gemeente is zeer gevarieerd en daardoor zeer breed. Denk aan de atelierroute, de Etstoel in Anloo, festival der Aa, de boekenmarkt in de Jacobuskerk te Rolde, het korenfestival in Annen, Aa en Hunze concert, de Amer en Theater Het Hek van de Dam. Cultuur geeft identiteit aan onze gemeente, en geeft zo ook een extra impuls aan toerisme.

Binnen het culturele aanbod maken we onderscheid tussen kunst, amateurkunst, folklore en evenementen. Alleen zo kan een eerlijke en transparante verdeling van gemeentelijke subsidiemogelijkheden worden gemaakt. Door voldoende middelen hiervoor beschikbaar te houden, kunnen we kunst- en cultuursector vitaal en bloeiend houden. D66 wil cultuur de ruimte geven. Met een overheid die voorwaarden schept en mogelijkheden biedt tot ondernemen.

De afgelopen periode stond cultuur, ondanks dat onze gemeente in 2012 de culturele gemeente van het jaar was, behoorlijk onder druk. Het festival de Aa was een succes maar de steun aan de Amer werd opgezegd en het theatercafé het Hek van de Dam zoekt door wegvallende ondersteuning een nieuwe locatie, wellicht buiten onze gemeente.

 

D66 stimuleert evenementen die levensvatbaar blijken, en vertrouwt op eigen initiatief en talent van kunstenaars en artiesten. Goede initiatieven kunnen incidenteel worden ondersteund maar zullen ook een eigen draagvlak moeten creëren.

 

De gemeente heeft een eigen bestand van kunstwerken. Deze worden momenteel opgeslagen. D66 is van mening dat kunst moet worden tentoongesteld en niet onbereikbaar moet zijn in een opslagruimte. Door middel van een inventarisatie kan duidelijk worden welke werken eventueel te gelde kunnen worden gemaakt om zo andere culturele aspecten te kunnen ondersteunen. Ook zo kunnen wij een bezuinigingsslag maken!

Cultuuronderwijs wordt gestimuleerd om kinderen op jonge leeftijd op een laagdrempelige manier kennis te laten nemen van cultuur in al haar vormen. Dit kan in een brede school en op vele manieren, ook tijdens de naschoolse opvang. D66 wil dat hierbij wordt uitgegaan van de eigen kennis en kracht van leerkrachten.  Scholen en leerkrachten kunnen daarbij ondersteund worden door de gemeentelijke combinatiefunctionaris cultuur en eventueel door instellingen die door de gemeente gesubsidieerd worden. D66 is van mening dat de spaarzaam beschikbare middelen in eerste instantie moeten worden ingezet in het onderwijs.

 

De bibliotheek van de toekomst moet investeren in het digitaliseren. Boeken zullen er nog lang blijven, maar de jongere generaties zullen met name e-boeken lezen. Bibliotheken krijgen zo ook een andere functie. Speerpunt voor D66 is een heroriëntatie van de bibliotheken naar de veranderende, digitale samenleving. Of daar in de toekomst een aparte huisvesting bij hoort, zal moeten blijken.

Binnen onze gemeente hebben we veel cultuurhistorisch erfgoed, een brug tussen verleden en toekomst. D66 vindt het belangrijk dat onze samenleving dit historisch besef met zich meedraagt. Het culturele erfgoed zet onze gemeente goed op de kaart en is een van de belangrijkste pijlers van Toeristisch Aa en Hunze. Met dit erfgoed moeten we zorgvuldig om blijven gaan.

 

Gezond leven – passende zorg

D66 wil een wereld waar mensen zich inzetten voor elkaar in een veilige en gezonde omgeving, met een overheid die haar verantwoordelijkheid en mogelijkheden kent.

D66 vindt dat alle mensen gelijke kansen verdienen. Dat begint al bij de jeugd. Voorwaarden hiervoor zijn onder meer een gezond leefpatroon, passende jeugdzorg en uitstekend onderwijs. Vóór alles is een goede en stimulerende leefomgeving van belang. Niet ieder kind groeit op in een ideale omgeving. In gezinnen met een gebrek aan financiële, maatschappelijke of persoonlijke mogelijkheden ontbreken vaak kansen. Daarom ondersteunt D66 de Stichting voedselbank in Beilen met uitgiftepunten in Gieten en Gasselternijveen. In de stichting werken de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, en Tynaarlo samen.

Zorg

Er gaat de komende jaren veel veranderen in de zorg. Dit komt door nieuw zorgbeleid van het Rijk. Door het verschuiven van de verantwoordelijkheid voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Jeugdzorg van Rijk en Provincie naar de gemeente krijgt de gemeente te maken met de grootste zorgtaak ooit. Deze decentralisaties gaan gepaard met fikse bezuinigingen op de zorg en ondersteuning van kinderen, ouderen en mensen met een beperking. Gemeenten krijgen dus naast de nieuwe taken ook de rekening gepresenteerd. Ook is er nog veel onzeker over de wijziging van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Vanuit de WMO krijgen mensen met een beperking via de gemeente bijvoorbeeld huishoudelijke hulp waardoor zij langer thuis kunnen blijven wonen.  D66 vindt het noodzakelijk om snel duidelijkheid te bieden. De burgers, de zorgaanbieders en de professionals hebben recht op deze duidelijkheid. Zij mogen niet de dupe worden van het veranderend overheidsbeleid.

D66 denkt dat de zorg dicht bij huis beter kan en zet zich in voor een slagvaardige en efficiente organisatie bij deze nieuwe gemeentelijke taakstellingen. Wij willen er op toezien dat problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en er kansen zijn voor alle leeftijdsgroepen. Hierbij hebben we ook aandacht en prioriteit voor opvoeding, kansen en onderwijs.

Aanbesteding van uitvoering in de zorg is volgens D66 alleen te realiseren en te verdedigen als er controle is en de mogelijkheid voor ingrijpen bij misstanden en scheefgroei. Gunning van de uitvoering in de zorg kan alleen aan gekwalificeerde bedrijven, waarbij de overheid borg staat voor integriteit, zorgvuldigheid en objectiviteit.

De grote rol van de  gemeente in de financiering van de zorg en de bewaking van het voorzieningenniveau vergen een forse (eigen) verantwoordelijkheid. De gemeente is hier in onze ogen nog onvoldoende voor toegerust. D66 wil erop toezien dat de gemeente zich de kennis en kunde die dit alles vereist snel eigen maakt. Dit vooral in het belang van de mensen die zorg nodig hebben.

Een van de belangrijkste zaken die D66 de komende jaren wil realiseren is een goed georganiseerde, niet-bureaucratische zorg. Alleen dan kunnen kwetsbare groepen daadwerkelijk (blijven) participeren in de maatschappij.

Leefbaarheid

Onze gemeente heeft evenveel dorpshuizen of multifunctionele centra als er dorpskernen zijn. Het bestaan ervan geeft een impuls aan de leefbaarheid. Het in stand houden hiervan zorgt voor voldoende voorzieningen van goede kwaliteit op het gebied van sport en cultuur voor jongeren en volwassenen. Ook hiervoor geldt dat alleen met participatie van bewoners en gebruikers de gemeentelijke inzet zin heeft.  Er moet lokaal voldoende draagvlak en draagkracht zijn.

Voor ouderen willen we voldoende voorwaarden om hun leven naar hun eigen keuze en mogelijkheden in te richten.  De gemeente is er om hier de voorwaarden voor te scheppen.

Schuldenproblematiek

In de afgelopen periode is de schuldenproblematiek gegroeid. Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen bestaan, maar een toenemende schuldenlast belemmert mensen in een goede ontwikkeling en is een beperking in toekomstmogelijkheden. Kinderen mogen niet de dupe worden van de schuldenproblemen van hun ouders. De gemeente kan hierbij faciliteren door een helder beeld te geven van de hulpmogelijkheden, om met voorlichting en daadwerkelijke begeleiding de schuldenproblematiek te bestrijden.  D66 wil hierbij vooral duidelijkheid voor de betrokkenen, die nu in veel gevallen met een onoverzichtelijk aantal instanties, schuldeisers en mogelijkheden te maken hebben.

 

 

 

Ruimelijke inrichting  en lokale bedrijvigheid

Leegloop van het platteland in Noord-Nederland is een onontkoombaar feit. Ook onze gemeente wordt de komende jaren geconfronteerd met krimp van de bevolking, met als gevolg minder voorzieningen en meer leegstand.

Detailhandel

De detailhandel ziet zich geconfronteerd met krimp, van twee kanten. Enerzijds zetten afnemende inwoneraantallen de markt onder druk, anderzijds raakt de traditionele detailhandel in toenemende mate omzet kwijt aan webwinkels; de omzet van webwinkels heeft de omzet in de traditionele detailhandel in veel gevallen zelfs al ingehaald. Als gevolg hiervan wordt Aa en Hunze de komende jaren geconfronteerd met een verder krimpende retailmarkt hetgeen tot een toenemend aantal lege winkelruimten zal leiden. Waar mogelijk wil D66 de detailhandel vrijheid geven in de keuze waar zij zich wil vestigen waarbij het samentrekken van winkelcentra in de grotere kernen niet uitgesloten kan worden.

D66 wil optimale kansen scheppen om de plaatselijke economie en middenstand in stand te houden. Verder wil D66 voorzieningen zo dicht mogelijk bij de burger houden. Inventiviteit en creativiteit van mensen zijn voorwaarde voor vooruitgang, ook waar krimp plaatsvindt. Volgens D66 heeft de gemeente hierbij vooral een faciliterende rol, bijvoorbeeld door regelgeving (lees: bestemmings-plannen) te versoepelen en goede bereikbaarheid te waarborgen.

Voorkomen van leegstand / regelgeving

In het ruimtelijk beleid en in het beleid voor vergunningen zal de gemeente in de ogen van D66 soepel om moeten gaan met het veranderend gebruik van grond en gebouwen als gevolg van de hierboven geschetste ontwikkelingen. Regelgeving en bestemmingsplannen zullen hier ruimte voor moeten bieden. Braak liggen van terreinen en leegstand van gebouwen willen we hiermee voorkomen. Er liggen kansen voor het inrichten van kleine en goedkope ruimtes voor de start van nieuwe en innovatieve bedrijven of ZZP-ers. Lege terreinen kunnen worden ingericht als kleine natuurgebieden of tuinen of terreinen waarop plaatselijke evenementen een plek krijgen.

De troosteloze aanblik van leegstaande panden tast de leefkwaliteit van de lokale gemeenschap aan. D66 kiest ervoor om mogelijkheden te onderzoeken om deze panden geschikt te maken voor andere doeleinden of om zonodig tot sanering van de panden over te gaan. Wij kiezen hierbij voor gemeentelijk inbreiden in plaats van uitbreiden.

 

Gemeentelijke samenwerking en gemeentelijke herindeling 

Door het zich steeds uitbreidende gemeentelijke takenpakket ontstaan ook voor onze  gemeente  in rap tempo ambtelijke en bestuurlijke samenwerkingsverbanden met andere gemeenten.  De gemeentelijke zeggenschap en daarmeede democratische controle vormen dan wel een punt van zorg. Immers: deze samenwerkingsverbanden richten zich nu hoofdzakelijk op Noord Drenthe en in dit gebied heerst momenteel bestuurlijke onrust.

D66 beseft dat deze samenwerkingsverbanden een voorloper voor een gemeentelijke herindeling kunnen zijn. De democratische controle van deze besluitvorming is hoe dan ook een zaak van de Raad, niet van het college van burgemeester en wethouders. De Raad mag haar zeggenschap hierin niet verliezen.

Het doel van een gemeentelijke herindeling is voor D66 om de slagkracht op het gebied van werkgelegenheid, recreatie, landbouw en zorg voor de bewoners te versterken. Daarbij moet ook gekeken worden naar de regionale centra voor de verschillende gebieden. De veldverkenning dient breed te zijn en zich te richten op het beste resultaat voor onze inwoners. Uiteindelijk kunnen we dan komen tot een herindeling die voor de inwoners van Aa en Hunze het gunstigst is. Hierbij durven we ook de huidige gemeentegrenzen los te laten.

D66 is van mening dat Aa en Hunze als plattelandsgemeente niet ondergesneeuwd mag raken door meer stedelijke belangen!

 

Duurzaamheid

D66 staat positief in de wereld en ziet voldoende perspectief voor een energiezuinige en energiebewuste maatschappij. Daar moet wel wat voor gebeuren. Daar zetten wij ons voor in!

D66 staat voor een gezonde, schone en duurzame samenleving met een spaarzaam gebruik van fossiele brandstoffen. Wij willen vervuiling tegengaan. Iedere burger heeft recht op een veilige en gezonde leefomgeving.  Maar tegelijk mag van burgers mag ook worden verlangd dat zij hun best doen om hieraan bij te dragen. Wij willen de huidige, negatieve gevolgen van menselijk handelen voor natuur en milieu terugdringen.

Zon en wind

Daarom zijn we vóór zonne-energie en vóór alle manieren om energie te besparen in het huishouden,  het bedrijfsleven en op de weg. We zijn vóór de technische vernieuwingen die deze doelstelling mogelijk maken en vóór verstandige manieren om op duurzame wijze energie op te wekken of te besparen.

Windtechniek echter is alleen rendabel te maken met onevenredig veel subsidie. Het kost dus eigenlijk alleen maar geld voor de belastingbetaler. Bovendien passen windturbines niet in een rustiek landschap. Ook de mogelijke overlast  van de omwonenden moet nog in kaart te worden gebracht en is mogelijk niet gering. Daarom zijn wij tegen windturbines op land, ook in onze gemeente.

Ondergrondse opslag

Drenthe en in het bijzonder de gemeente Aa en Hunze, is vaak in beeld als het gaat om ondergrondse opslag. Gezien de niet voorspelbare gevolgen op korte en lange termijn en instabiele ondergrond staan wij uiterst kritisch ten opzichte van elke ondergrondse opslag van reststoffen.

Afval

Huishoudelijk en industrieel afval kan door allerlei technologische ontwikkelingen steeds beter worden hergebruikt. D66 vindt dat de drempel voor burgers om huishoudelijk afval in te leveren zo laag mogelijk moet zijn.

D66 pleit voor handhaving van de huidige effectieve methode van huisvuilverwijdering. Scheiding van het afval door de burger zelf: ook het ophalen eenmaandelijks vindt D66 een goede zaak. D66 is tegen het systeem van gewogen afval (Diftar) waarbij de burger per kilo afval betaalt is erg kostbaar werkt vuiltoerisme en illegaal storten in de hand.

D66 wil de maandelijkse grof afval ophaaldienst in ere herstellen, dit is ook van belang om het illegaal dumpen van grote stukken afval tegen te gaan.

 

Verdere punten waar D66 zich sterk voor wil maken

 • Exploitatie van zoutkoepels als toeristische attractie in combinatie met wellness center SpAa en Hunze.
 • Volkstuintjes of wilde bloemenvelden op braakliggende terreinen realiseren.
 • Aa en Hunze: donkere gemeente met sterrenhemel. Minder lichtvervuiling.
 • Culinaire route in Aa en Hunze.
 • Theaterestafette: cultureel stokje doorgeven van kern tot kern (bv. over een bepaald thema).
 • Kringloopwinkels in grote kernen realiseren i.s.m. de intergemeentelijke sociale dienst (ISD).
 • Wekelijkse Hergebruiktmarkt op de Spekstoep, het gemeentelijke afvaloverlaadstation in Gieten: herbruikbare spullen gratis opslaan, belangstellenden kunnen ze gratis ophalen.
 • Adopteer Natuur!  Zwerfvuil opruimen door de burger op een klein, afgebakend stukje natuur, aangestuurd door de gemeente.

Kandidaten

 1. Arie Fonk, Rolde
 2. Ans Jacobs, Rolde
 3. Bob Geudeker, Annen
 4. Jaap Last, Annerveenschekanaal
 5. Margriet Drijver, Rolde
 6. Olaf Galisch, Ekehaar
 7. Rob van Riel, Schoonloo
 8. Ineke van Haeringen, Nijlande
 9. Caroline Ottink, Gasselternijveenschemond
 10. Tine Ausma, Anderen