Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 oktober 2015

Motie wildpark unaniem aangenomen!

De gemeente wil heel graag dat het wildpark (het berenpark) er komt. Te graag, wat D66 en de VVD betreft. Daarom hebben wij tijdens de raadsvergadering een motie ingediend. Deze werd unaniem aangenomen!

Motie vreemd aan de orde van de dag

De gemeenteraad van Aa en Hunze in vergadering bijeen op donderdag 23 april 2015

Overwegende dat:

  • In het Dagblad van het Noorden van  22 april 2015 het faillissement van Zoo Consultants, initiatiefnemer van het Wildpark Gasselterveld, wordt vermeld,
  • Zoo Consultants de initiatiefnemer was van het Wildpark Gasselterveld en dat door dit faillissement het initiatief automatisch ook is beëindigd,
  • De gemeente nooit dit initiatief, of delen daarvan, als plan/projectontwikkelaar moet willen overnemen,
  • De gemeente, als mogelijke initiatiefnemer, door eigen betrokkenheid niet meer in staat zal zijn om objectief initiatieven van derden te beoordelen,
  • De gemeente hoofdzakelijk facilitair plannen van derden mag ondersteunen.

Verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders van Aa en Hunze met klem om:

  • Geen stappen te ondernemen om het initiatief van Zoo Consultants over te nemen en niet als projectontwikkelaar op te treden in welke zin dan ook,
  • Bij nieuwe particuliere initiatieven voor het Wildpark vooraf klip en klaar te maken, dat de gemeente slechts een toetsende en faciliterende rol heeft op grond van de publiekrechtelijke bevoegdheden,
  • Duidelijk aan te geven, dat medewerking van de gemeente alleen aan de hand van een deugdelijk bedrijfsplan voor dagrecreatie eerst aan de raad ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

En gaat over tot de orde van de dag.

De fracties van D66 en VVD,

G.A.W. Fonk en W. Bartelds