Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 november 2015

Twee moties van D66 aangenomen

Donderdagavond 12 november werd de begroting 2016 besproken in de raadsvergadering. D66 had een aantal suggesties die door het college worden opgevolgd. Zo werd bij de poort van Deurze het houten bruggetje benoemd, dat nu na een jaar al half overgroeid is en bij vochtig weer spekglas is. De wethouder gaat hier op actie nemen. Ook is onduidelijk hoe het onderhoud wordt gefinancierd, uitgezocht gaat worden of het überhaupt wel in de begroting is opgenomen!

Daarnaast werd de shared space in Rolde benoemd. Het centrum van Rolde is voor veel weggebruikers erg onduidelijk geworden en voor overstekende (oudere) mensen soms zelfs gevaarlijk. De wethouder vermeldde dat er meer klachten hierover waren gekomen. Hij gaf aan dat er wat moet gebeuren en is in gesprek met onder andere dorpsbelangen.

En we hadden twee moties ingediend. Hoewel het college beide moties afraadde, heeft de raad besloten ze toch allebei aan te nemen! De motie over de arbeidsplaatsen is zelfs unaniem aangenomen.

 

Motie inzake Arbeidsplaatsen m.b.t. mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

De gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze, in vergadering bijeen op 12 november 2015,

De raad,

overwegende

  • Dat scheiden en hergebruik van materialen een belangrijke bijdrage levert aan milieudoelstellingen,
  • Dat nieuwe werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt altijd nodig zijn en ook een taakstelling is,
  • Dat de financiële opbrengst bij verkoop van gescheiden materialen veel groter is dan van niet-gescheiden materialen,
  • Deze meeropbrengst de eventuele kosten voor de arbeidsplaatsen kan compenseren,
  • Dat nabij onze gemeente een bedrijf hierin expertise heeft opgebouwd en actief is, en te kennen heeft gegeven mogelijkheden voor werknemers in onze gemeente te zien.

verzoekt het college om:

  • Contact op te nemen met dit bedrijf en de mogelijkheden voor het creëren van arbeidsplaatsen en het duurzaam scheiden van afvalmaterialen te onderzoeken.

en gaan over tot de orde van de dag.

Namens D66,
Arie Fonk
12 november 2015

 

Motie inzake aardschokmetingen

De gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze, in vergadering bijeen op 12 november 2015,

De raad,

overwegende

  • TNO te kennen heeft gegeven om 10.000 trillingmeters te gaan plaatsen in de provincie Groningen inclusief het gebied aansluitend aan onze gemeente,
  • Dat in onze gemeente meer dan 10% van de trillingen plaatsvindt,
  • Het een mogelijkheid is om meer inzicht en feiten te verkrijgen m.b.t. de trillingen en mogelijke dreiging van aardbevingen.

verzoekt het college om:

  • Contact met TNO op te nemen om aan te sluiten bij deze plannen en te bewerkstelligen dat er ook in onze gemeente trillingsmetingen gedaan gaan worden.

en gaan over tot de orde van de dag.

Namens D66,
Arie Fonk
12 november 2015