Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 20 oktober 2017

Op weg naar TwintigTwintig

Nog ruim vier maanden resten ons tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Tot deze datum is het, vanuit politiek oogpunt, op de winkel passen en zorgen dat het in uitvoering zijnde beleid op een goede wijze gebeurt. Ook is het oppassen dat er geen ‘gekke dingen’ plaats vinden op de valreep naar een nieuwe politieke periode van 4 jaar. Er bestaat nu eenmaal de neiging om over het graf heen te besturen, zoals nu dreigt te gebeuren bij b.v. het dossier Sociaal Domein. Ruimte voor nieuw beleid is er deze laatste maanden nog nauwelijks.

Plannen

D66 is nu bezig met het uitwerken van plannen voor na de verkiezingen. We geven u alvast een paar voorbeelden:

 • Plaatsen van struikelstenen in Gieten en Rolde

 • Uitkopen van initiatiefnemers windenergie, waar we in juli al een voorstel voor hebben gedaan

 • Voorkómen van CO2 opslag in Eleveld (nieuw kabinetsbeleid)

 • Invoeren van een openbaar subsidieregister

 • Aandacht vragen voor nieuwe vormen van toerisme/recreatie als Airbnb, kamperen bij de burger en campertoerisme

 • Het dichtbij de burger organiseren van zorg aan huis en niet op afstand in een overheids-BV zoals het college nu wil doorvoeren

 • De blijverslening uitbreiden met de tweede (consumptieve) variant voor kleiner bedragen, speciaal bedoeld voor de groep inwoners die slechts een kleine aanpassing aan de woning nodig heeft

 • Het afstemmen van lokale activiteitenagenda’s zodat initiatiefnemers een overzicht hebben

 • Maatregelen tegen de bijensterfte als gevolg van bestrijdingsmiddelen

 • Ontmoedigen van plezierjacht en beschermen van dassenburchten

Over de schouder

Bovenstaande plannen krijgen uiteraard een vertaalslag in ons verkiezingsprogramma. Wellicht een goed moment om over de schouder te kijken wat we als oppositiepartij hebben bereikt in deze nu bijna afgelopen periode.

Aanvankelijk stonden we alleen en ondervonden massieve weerstand van bijna alle fracties met ons standpunt in zware dossiers:

 • Windenergie d.w.z. geen giga-windturbines die volgens de laatste berichten niet 210 maar 250m hoog kunnen worden

 • Bodemtrilling en registratie d.m.v. trillingsmeters

 • De gevolgen van aardgaswinning en compensatie ook voor Aa en Hunze

 • De opslag van CO2 in onze ondergrond

 • Convenant Bollenteelt

De fietsoversteek Rolde wordt nu eindelijk aangepast, maar de op verzoek van D66 aangepaste uitvoering bespaart de gemeente wel 10 monumentale bomen en €100.000!

Door goed te argumenteren over onze standpunten en er open over te communiceren hebben nagenoeg alle fracties deze onderkend en gedeeltelijk en soms geheel overgenomen. Hiervoor onze dank. Het doet ons zeker goed dat zelfs de fractie van CGB ons standpunt rond de gevolgen van aardgaswinning nu opeens lijkt te gaan omarmen.

Zodra de D66 ledenvergadering het verkiezingsprogramma heeft geaccepteerd, kunt u het op deze website vinden.

Arie Fonk
Ans Jacobs