Steun ons en help Nederland vooruit

Aandachtspunten

In verband met de negatieve effecten op  toerisme en de leefbaarheid in het algemeen maakt D66 zich zorgen over ontwikkelingen als megastallen, mestopslag- en mestverwerkingsbedrijven en de teelt van gewassen met overvloedig gebruik van ontsmettings- en bestrijdingsmiddelen. Zeker  wanneer niet vooraf een objectieve effectmeting en risicoanalyse plaats vindt.

Een ander aandachtspunt is het beheer en onderhoud van natuur en landschap: grote delen van  bos, natuur en landschap in onze gemeente zijn in eigendom en beheer van  Staatsbosbeheer, voorheen onderdeel van het Rijk maar thans deels verzelfstandigd, en van het Drents Landschap en Natuurmonumenten, beide particuliere organisaties. Deze organisaties hebben weliswaar toerisme en recreatie niet als eerste prioriteit in hun doelstellingen, maar er mag van hen wel verwacht worden, dat zij zich van hun brede maatschappelijke betekenis (dus ook voor toerisme en recreatie) bewust zijn. Immers, in aanschaf, beheer en onderhoud van hun bezittingen zijn deze organisaties, met name in het recente verleden, flink geholpen met financiële bijdragen van de (Rijks)overheid.

D66 vindt het daarom noodzakelijk dat terreinbeheerders zoals Staatsbosbeheer en het Drents Landschap nauwer betrokken worden bij en een inbreng leveren aan de ontwikkeling en uitwerking van het toeristisch en recreatieve beleid van de gemeente Aa en Hunze.

D66 wil dat in de gemeente Aa en Hunze bij ontwikkelingen in het ruimtelijk beleid en bij het verlenen van vergunningen in publiek- en privaatrechtelijke sfeer, nadrukkelijk de belangen van toerisme en recreatie meegewogen worden.

Bij de plezierjacht worden dieren door zaken als onervarenheid of jagen in het schemerduister niet goed geraakt, slaan gewond op de vlucht en worden niet (op tijd) teruggevonden. Geschoten dieren zijn heel vaak niet direct dood. Plezierjagers zetten ook wel dieren uit, alleen om erop te kunnen jagen. Het illegaal uitzetten van fazanten komt nog steeds voor en controle hierop is bijna onmogelijk. D66 is tegen de plezierjacht (de jacht als hobby) en pleit daarom ook voor een terughoudend jachtbeleid.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018