Steun ons en help Nederland vooruit

Landbouw

Van oudsher is Aa en Hunze een agrarische gemeente. Kleinschalige landbouw en veeteelt is bepalend geweest voor de vormgeving van het huidige landschap. Ook voor de instandhouding hiervan is voor ons een belangrijke taak weggelegd.

Hoewel in de afgelopen jaren door diverse ontwikkelingen het aantal en de aard van de landbouwbedrijven sterk aan veranderingen onderhevig zijn, vormt de agrarische sector met circa 100 bedrijven nog altijd een factor van belang. Het zijn vrijwel allemaal klassieke gezinsbedrijven, gericht op akkerbouwproducten voor industrie (suiker, aardappelzetmeel) en op veeteelt (melkvee, vleesproductie). Hierbij zien we in toenemende mate nevenactiviteiten, zoals zorgopvang en agrotoerisme. Hoewel het aantal bedrijven terugloopt, blijft het verbouwd agrarisch oppervlak ongeveer gelijk.

In sociaal-economisch opzicht staat landbouw in Aa en Hunze op de tweede plaats; om die reden en vanwege de eerder genoemde relatie tussen landbouw en landschap erkent D66  het belang van een gezonde, dynamische agrarische sector. Gezien de relatie met landschap en recreatie en toerisme, waakt D66 voor de komst van megastallen en voor de negatieve milieu-invloeden door sterke uitbreiding van intensieve veehouderij en door het telen van gewassen met overvloedig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Bestaande bedrijven moeten echter wel de ruimte krijgen om zich te blijven ontwikkelen, zodat de bedrijven kunnen werken aan een levensvatbare landbouw, met aandacht voor dierwelzijn, duurzame voedselproductie en de daaraan verbonden wettelijke eisen.

De rijkdom aan landschappelijke, geologische en cultuurhistorische waarden heeft tegelijkertijd ook een kwetsbaarheid in zich. Door toeristische ‘roofbouw’  kan de aantrekkelijkheid van onze gemeente teloor gaan. Maar meer nog kunnen externe ontwikkelingen zoals uitbreidings- en nieuwbouwplannen, industriële en landbouwkundige bedrijvigheid de toeristische waarde van het landschap en de natuur van Aa en Hunze aantasten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018